چه افرادی صلاحیت حفاری چاه را دارند؟

تخلیه چاه | لوله بازکنی

این قوانین برای افرادی که می خواهند به شغل حفاری چاه فاضلاب و یا چاه آب مشغول شوند،می پردازد.

ماده 20 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب حرفه آنها حفاريست مكلفند از وزارت نيرو درخواست پروانه نمايند و بدون‌داشتن پروانه مجاز به حفاري نمي‌باشند.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

ماده 21 – تشخيص صلاحيت حفاري چاه با وسائل موتوري به عهده كميسيوني است كه اعضاء آن از طرف وزير نيرو انتخاب خواهند شد، كميسيون مزبور به‌تقاضاي درخواست‌كنندگان رسيدگي و در صورت احراز شرايط زير پروانه صلاحيت حفاري به نام متقاضي از طرف وزارت نيرو صادر خواهد شد.حفر چاه فاضلاب ،حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

1 – در مورد اشخاص حقوقي يك نسخه اساسنامه و يك نسخه روزنامه رسمي متضمن آگهي تأسيس و آگهي انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت و‌خلاصه تأسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر فعال بودن شركت و موجوديت آن در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه قانوني و‌در مورد اشخاص حقيقي يك نسخه رونوشت يا فتوكپي شناسنامه و يك قطعه عكس و نشاني محل دفتر كار با اقامتگاه قانوني همراه درخواست به كميسيون‌تسليم گردد.
2 – مالك و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشين حفاري مجهز با قدرت كافي براي حفر چاه با ارائه اسناد مثبته كه لااقل يك دستگاه آن بتواند تا عمق 200‌متري حفاري نمايد با متعلقات مربوطه و وسائل آزمايش پمپاژ چاه.
3 – دارا بودن كادر فني لازم و داشتن تكنيسين حفاري به تناسب ماشين‌آلات و سيستم بايگاني منظم.
‌تبصره 1 – پروانه صلاحيت حفاري براي مدت سه سال صادر مي‌گردد و تجديد نظر آن منوط به بررسي مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.
‌تبصره 2 – پروانه صلاحيت حفاري قابل انتقال به غير نمي‌باشد و در صورت انحلال يا ورشكستگي شركت يا فوت صاحب پروانه باطل مي‌گردد.
‌تبصره 3 – اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به تجديد پروانه صلاحيت حفاري خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه كتباً از وزارت‌نيرو درخواست تجديد پروانه صلاحيت نمايند.
‌تبصره 4 – دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاه‌هاي حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.


ماده 22 – متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاه‌هاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل‌هايي وزارت مزبور تعيين مي‌نمايد‌آماده نمايند.

ماده 23 – دارندگان پروانه صلاحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زير مكلف مي‌باشند:

1 – بدون ملاحظه پروانه يا موافقت نامه حفر يا لايروبي چاه و رعايت مدت اعتبار آن اقدام به حفر يا لايروبي چاه ننموده و در مورد چاه‌هاي موضوع ماده 5‌قانون توزيع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي اقدامي به عمل نياورند.
2 – عمليات حفاري چاه و تجهيز چاه را بايد كاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت‌نامه مربوطه انجام دهند.
3 – به محض استقرار دستگاه حفاري در محل حفر چاه سازمان آب منطقه‌اي مربوطه را كتباً با اشاره به شماره پروانه حفر چاه يا موافقت‌نامه مورد نظر مطلع‌نمايند.
4 – پرسشنامه عمليات حفاري چاه را طبق فرم شماره 4 پيوست كه از طرف وزارت نيرو يا سازمانهاي آب منطقه‌اي در مورد حفر چاه‌ها به آنها داده مي‌شود بايد‌حداكثر پس از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده و به سازمان آب مربوطه ارسال دارند.
5 – در حين حفاري در مواردي كه وزارت نيرو يا سازمانهاي ذيربط ضروري بدانند از طبقات مختلف زمين نمونه‌برداري آب و خاك نموده و نمونه‌ها را به طور‌جداگانه در ظروف مناسب جمع‌آوري و پس از خاتمه حفاري به وزارت نيرو يا مراجع مربوطه تسليم نمايند.
6 – در هر چاهي كه حفر مي‌نمايند روزنه‌اي به قطر حداقل سه سانتيمتر در لوله جدار تعبيه نمايند به طوري كه اندازه‌گيري سطح آب چاه به وسيله عمق‌ياب‌ممكن باشد.
7 – تاريخ آزمايش پمپاژ را پانزده روز قبل به شركت يا سازمان آب منطقه‌اي صادر كننده پروانه حفر كتباً اطلاع دهند، در صورتي كه نمايندگان شركت يا سازمان‌مربوطه در فرصت مقرر حاضر نشوند پمپاژ را با موتور پمپ داراي قدرت كافي و متناسب رأساً انجام و گزارش آن را در جداولي كه از طرف وزارت نيرو تنظيم‌شده قيد و به مرجع مربوطه ارسال دارند.
8 – به محض برخورد به سفره آب آرتزين فوراً مراتب را به سازمانها يا شركتهاي آب مربوطه اطلاع داده و عمليات حفاري را براي دريافت دستورالعمل فني و‌مهار كردن چاه با نصب شير فلكه متوقف سازند.
9 – يك نسخه فتوكپي پروانه حفر چاه و كروكي منضم به آن و همچنين يك نسخه فتوكپي پروانه صلاحيت حفاري را همواره در محل حفر در دسترسش داشته‌باشند.
10 – محل حفر چاه را دقيقاً با شاخص‌هاي تعيين شده در كروكي منضم به پروانه يا موافقت‌نامه منطبق و پياده نموده و در صورت عدم تطبيق قبل از اقدام به‌حفر مراتب را به شركت يا سازمان آب منطقه‌اي صادر كننده پروانه منعكس و كسب تكليف نمايند.

Deep Well
حفاری چاه

شرکت حفاری چاه سپهر سرویس با باکارگیری مجهزترین تجهیزات در زمینه ی حفاری چاه فاضلاب و قنات آماده ی خدمات رسانی به شما عزیزان در تهران و حومه تهران می باشد.

منبع:icbar.ir


قوانین حفرچاه و صدور پروانه ی حفاری


روش های حفر چاه


حفاری چاه فاضلاب


اصول ایمنی در حفرچاه


استانداردهای حفرچاه فاضلاب و توالت

77 10 710 0912 تماس بگیرید