قوانین حفرچاه و صدور پروانه ی حفاری (قسمت اول)

تخلیه چاه | لوله بازکنی

ماده ۱: به استناد ماده ۳ قانون توزیع عادلـانه آب هر شخص اعمـ از حقیقی و حقوقی و وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی بخواهند از آبهای زیرزمینی در هر نقطه از کشور بوسیله حفر چاهو یا احداث قنات و یا از طریق تعمیق یا تغییر محل چاههای موجود و ادامه پیشکار قنات و توسعه چشمه یا طرق دیگر استفاده کنند به استثنای چاههای واقع در مناطق غیرممنوعه مشمول ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب باید تقاضای کتبی خود را طبق نمونه شماره ۱ پیوست که حاوی مدارک مذکور در آن باشد به سازمانها یا شرکتهای آب تابعه وزارت نیرو یا شعب آنها تسلیمـ نمایند.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره – وزارتخانه‌هـا و دستگاهها و ارگانهای دولتی و نهادهای انقلـاب اسلـامی نیز مشمول این ماده بوده و میبایستی درخواست خود را طبق فرمـ شماره ۱ پیوست تکمیل و ارسال نمایند.

ماده ۲: پس از تشکیل پرونده، مدارک متقاضی از طرف مراجع مذکور در ماده (۱) این آئین نامه مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت کامل بودن مدارک، به متقاضی اعلـامـ میشود که هزینه اعزامـ کارشناس یا کارشناسان را برای بازدید محل پرداخت نماید. هزینه مذکور طبق تعرفه و جدولی است که از طرف وزارت نیرو تعیین خواهد شد.حفرچاه فاضلاب در تهران،حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره – در صورت ناقص بودن مدارک به متقاضی اخطار میشود که ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلـاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص مدارک اقدامـ نمایند والـا به درخواست آنان ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۳: کارشناس ضمن بازدید محل و بررسی وضع زمینی که تقاضای حفر چاه یا قنات در آن شده است و به وسیله مالک یا نماینده معرفی شده از طرف وی ارائه میشود محل مناسبی را حتی المقدور با نظر ایشان و با رعایت حریمـ منابع آب اطراف و شناسائی طبقات مختلف زمین و استعداد آبدهی و امکان بهره برداری متناسب با مساحت اراضی مشخص و با تعیین عمق چاه و آبدهی تقریبی و برآورد هزینه حفر و تجهیز آن گزارش لـازمـ را توامـ با کروکی محل با قید مراتب فوق در ۲ نسخه تهیه و طبق نمونه شماره ۲ برای اقدامـ به سازمان متبوعه خود تسلیمـ مینماید. سازمان مذکور با توجه به نظریه کارشناس و نتیجه بررسی د رکمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا حسب مورد اقدامـ لـازمـ را به عمل خواهد آورد.

ماده ۴: کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا پس از وصول پرونده امر و بررسی آن در صورت موافقت با نظریه کارشناس یا کارشناسان مراتب را به شرکت یا سازمان متبوعه اعلـامـ والـا با حضور کارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسیدگی و عند اللزومـ کمیسیون به تشخیص خود موضوع را به کارشناس یا کارشناسان دیگری ارجاع و پس از وصول نظریه کارشناسی اتخاذ تصمیمـ مینماید. تصمیمـ کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا با اکثریت آراء اتخاذ میشود.

تبصره ۱- در مورد موافقت نامه موضوع تبصره یک ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب نیز نحوه عمل به شرح فوق خواهد بود.

تبصره ۲ – اتخاذ تصمیمـ در مورد صدور پروانه حفرچاه و بهره برداری در یک یا دو مرحله حسب مورد با توجه به وضعیت آبهای زیرزمینی و ضرورتهای فنی و نظریه کارشناس با کمیسیون صدور پروانه‌هـا میباشد.

تبصره ۳ – چنانچه متقاضی به نظریه کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا که با ابلـاغ مدیر عامل هر سازمان یا شرکت تابعه وزارت نیرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
۱- یک نفرکارشناس آبهای زیرزمینی یا زمین شناسی با حداقل ده سال سابقه در حفاظت یا مطالعات آبهای زیرزمینی.
۲- یک نفر کارشناس کشاورزی با معرفی اداره کل کشاورزی منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب یا اقتصاد آب کشاورزی.
۳- یک نفر کارشناس حقوقی با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقی.

تبصره – در صورت موجود نبودن کارشناسانی با سوابق فوق میتوان از وجود با تجربه ترین کارشناسان که در رشته مربوطه حداقل ۵ سال تجربه داشته باشند استفاده نمود.

ماده ۶:کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا علـاوه بر وظایف فوق در مورد مسائل حریمی مذکور در تبصره ۲ ماده ۵ و تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون توزیع عادلـانه آب نیز رسیدگی‌هـای بدوی را معمول و اظهار نظر مینماید. این نظریات به منزله نظر وزارت نیرو خواهد بود.

ماده ۷: در مواردی که تشخیص قطعی وضع آب زیرزمینی و میزان استعداد آبدهی آن بعللی برای کارشناس ممکن نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوطه در صورت موافقت به متقاضی اعلـامـ خواهد کرد چنانچه مایل باشد میتواند به هزینه و با مسئولیت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمایشی) طبق اجازه نامه صادره اقدامـ و پس از خاتمه حفاری مراتب را به سازمان یا شرکت مربوطه اعلـامـ نماید تا براساس نتایج حاصله از چاه گمانه تصمیمـ مقتضی مبنی بر صدور یا عدمـ صدور پروانه بهره برداری اتخاذ گردد.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

ماده ۸: پروانه حفر چاه یا قنات یا تعمیق یا تغییر محل چاه و ادامه پیشکار قنات طبق نمونه شماره ۳ ب پیوست که حاوی مشخصات فنی و محل حفر و شماره و تاریخ است به نامـ متقاضی صادر میگردد چنانچه ظرف یک سال ازتاریخ صدور پروانه اقدامی برای حفر چاه به عمل نیاید پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط است وتجدید آن منوط به انجامـ تشریفات مقرر در این آئین نامه خواهد بود.

تبصره ۱ – در مورد چاههائی که در مدت اعتبار پروانهم ولی قبل از بهره برداری از آن منطقه ممنوعه اعلـامـ گردیده باشد کارشناس در صورت تائید اتمامـ حفاری در مهلت مقرر در پروانه صادره متناسب با مساحت اراضی که بیشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعایت حریمـ منابع آب اطراف در تاریخ بازدید میزان بهره برداری و قدرت منصوبات را پیشنهاد و برابر نظر کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه‌هـا اقدامـ خواهد شد.

تبصره ۲ – چنانچه احداث و یا ادامه پیشکار قنات به علل موجهی مستلزمـ وقت بیشتری باشد متقاضی میتواند تمدید مدت را خواستار شود در این صورت پس از تشخیص کارشناس مهلت مناسبی برای انجامـ مفاد پروانه تعیین و به متقاضی اعلـامـ خواهد شد.

ماده ۹: اعلـامـ ممنوعیت مناطق برای حفر چاه و قنات جدید یا تعمیق چاه و ادامه پیشکار قنات به منظور استحصال آب بیشتر از طرف وزارت نیرو بوسیله نشر آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلـامی و یکی از جراید کثیرالـانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در یک نوبت به عمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیرالـانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن یا شورای ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلـاع اهالی محل خواهد رسید.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

تبصره ۱- شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه تقاضاهای حفر چاه یا احداث قنات یا افزایش بهره برداری را دریافت ولی تا تعیین تکلیف ممنوعیت از طرف وزارت نیرو این قبیل تقاضاها به جریان گذاشته نمی شود و مراتب کتباً به متقاضی اعلـامـ خواهد گردید.

تبصره ۲- پرونده‌هـای تکمیل شده مطروحه قبل از تاریخ پیشنهاد ممنوعیت منطقه از طرف سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای که توسط کارشناس بازدید شده باشد مسیر عادی خود را طی خواهد کرد. نسبت به پرونده‌هـائی که توسط کارشناس بازدید نشده باشد مطابق تبصره ۱ عمل میشود.

تبصره ۳ – از تاریخ اعلـامـ ممنوعیت منطقه توسط وزارت نیرو به شرکت یا سازمان ذیربط هیچگونه تقاضائی از اشخاص قبول نمی شود و در صورت رفع ممنوعیت پرونده‌هـای مطروحه قبلی حق تقدمـ برای رسیدگی خواهند داشت.

تبصره ۴ – وزارت نیرو مکلف است ممنوعیت مناطق را برای اطلـاع به وزارت کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هـا، نهادها و ارگانهای دولتی نیز اعلـامـ نماید.

تبصره ۵ – شرکتها و سازمانهای آب منطقه‌ای مکلفند پس از اعلـامـ ممنوعیت مستمراً منطقه را مورد مطالعه قرار داده و هر سال یکبار وضعیت سفره آب زیرزمینی را به وزارت نیرو گزارش نماید و همچنین شش ماه قبل از پایان مدت ممنوعیت با تکمیل مطالعات پیشنهاد خودرا در مورد ادامه یا رفع ممنوعیت به وزارت نیرو ارسال تا وزارت نیرو فرصت کافی برای بررسی و اعلـامـ ادامه یا رفع ممنوعیت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعیت را داشته باشد.

ماده ۱۰: در مناطق ممنوعه ادامه پیشکار قنوات یا کف شکنی چاههائی که تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه آبده بوده و سپس آبدهی آنها نقصان فاحش یافته یا متروکه و مسلوب المنفعه شده اند به منظور تامین آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.

ماده ۱۱: در مناطق ممنوعه حفر چاه یا قنات به جای چاه و یا قناتی که خشک شده و یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید و تا سه سال قبل از ممنوعیت منطقه از آن بهره برداری میشده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آنکه اولـاً از آب چاه یا قنات جدید فقط زمینهائی آبیاری میشوند که قبلـاً از چاه یا قنات قبلی مشروب میشده اند ثانیاً در حریمـ منابع آب متعلق به دیگری نباشد ثالثاً حفر چاه یا قنات در ملک غیر با اجازه مالک باشد. با حفر این قبیل چاهها یا قنوات چاه یا قنات قبلی فاقد حریمـ و متروکه اعلـامـ خواهد شد. اعمال مقررات این ماده مشروط به آنست که صاحبان چاه یاقنات حداکثر پنج سال پس از خشک شدن و یا نقصان فاحش آب برای استفاده از مقررات این ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمایند پس از انقضاء مدت مذکور در این مورد تقاضائی قبول نمی شود.

تبصره ۱ – صدور پروانه حفر چاه به جای قنات در صورتی ممکن خواهد بود که کارشناس یا کارشناسان ذیربط (کارشناس آبهای زیرزمینی وکارشناس کشاورزی) امکان احیاء یالـایروبی قنات را ازلحاظ فنی واقتصادی مردود اعلـامـ نمایند.

تبصره ۲ – تشخیص نقصان فاحش آبدهی قنوات و چاهائی که عملـاً مسلوب المنفعه نبوده ولی استفاده کافی از آنها به عمل نمی آید با کارشناس است که ملـاک قراردادن متوسط آبدهی پنج سال قبل از ممنوعیت منطقه اعلـامـ نظر خواهد کرد.

تبصره ۳ – میزان بهره برداری در مورد چاهها و قنوات موضوع مواد 10 و 11 برمبنای معدل آبدهی لحظه‌ای پنج سال قبل از تاریخ ممنوعیت منطقه یا خشک شده آنها منظور میگردد.

تبصره ۴ – تعیین محل حفر چاه به جای قنات در مظهر یا اراضی زیر شرب همان قنات بلـامانع و در مواردی که محل حفر چاه در آبده یا خشکه کار قنات تعیین گردد کارشناس میتواند میزان تلفات آب در مسیر تا مظهر قنات را نیز با توجه به جنس اراضی و درجه نفوذپذیری معبر محاسبه و پیشنهاد نماید.

تبصره ۵ – در مواردی که آمار کافی برای تعیین آبده لحظه‌ای چاه یا قنات در دست نباشد میزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقیق از مطلعین و معتمدین محلی وسیله کارشناس مربوطه تعیین خواهد گردید.

ماده ۱۲: صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع برای اجرای طرحهای صنعتی و عمرانی دولت با تصویب وزارت نیرو و تامین آب مشروب شهرها و شهرکها و روستاها به پیشنهاد وزارتخانه‌هـای مربوطه یا سازمانهای تابعه آنها و همچنین تامین آب مورد نیاز واحدهای صنعتی و شرب و بهداشت دامداریها و مرغداریها با ارائه پروانه از مراجع ذیربط بر مبنای امکانات آبی محل و تصویب وزارت نیرو امکان پذیر خواهد بود.

ماده ۱۳: چاههای مجازی که در مناطق ممنوعه مورد بهره برداری میباشند و یا چاههائی که پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر یا بهره برداری به نحوی دچار نقص فنی شوند که رفع آن ممکن نبوده و یا مقرون به صرفه نباشد سازمان یا شرکت آب منطقه‌ای مربوط میتواند بنا به درخواست متقاضی و تشخیص کارشناس و رعایت حریمـ منابع آب مجاور اجازه حفر چاه دیگری را به جای چاه غیرقابل استفاده در نزدیکترین محل ممکن به چاه قبلی صادر کنند، در اینگونه موارد پس از اتمامـ حفاری چاه جدید، چاه قبلی به هزینه صاحب چاه وسیله مامورین مربوط طبق صورت مجلسی که به امضای مامورین و صاحب چاه تنظیمـ میگردد پر خواهد شد.

تبصره ۱- بهره برداری ازچاه جدید حتی المقدور به میزان بهره برداری قبلی متناسب با مساحت اراضی زمان بازدید کارشناس خواهد بود که با توجه به آمار، قرائن و امارات و خصوصیات فنی چاه سابق وسیله کارشناس تعیین میگردد.

تبصره ۲ – در صورتی که بنا به ضرورتهای فنی تغییر محل نسبت به چاه قبلی بیش از یک صد متر مقتضی باشد موضوع پس از تائید کمیسیون صدور پروانه‌هـا متضمن توجیهات فنی برای اتخاذ تصمیمـ به وزارت نیرو ارجاع خواهد گردید.

ماده ۱۴: درمناطق ممنوعه موافقت با بهره برداری از چاههای موضوع تبصره ۱ ماده ۵ قانون توزیع عادلـانه آب مشروط به آنست که محل مورد تقاضا مسکونی بوده، مساحت باغچه از دو هزار مترمربع تجاوز نکرده و تامین آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق دیگر ممکن نباشد، به هر حال قدرت منصوبات بایستی متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلی حداکثر 4 سانتی متر باشد.

ماده ۱۵:خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده ۹ قانون توزیع عادلـانه آب براساس آخرین صورت هزینه حفاری بر پایه فهرست بهای سازمان برنامه و بودجه پس از وضع استهلـاک چاه تقویمـ و پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۶: برای تعمیر و مرمت قنوات و چاههای متروکه و مسلوب المنفعه یا چاهها و قنواتی که عملـاً غیرقابل استفاده اند در صورت مشخص بودن مالکین اخطار کتبی از طرف وزارت نیرو یا سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای مربوط به مالکین ابلـاغ میشود و در صورتی که مالکین یا نشانی آنها مشخص نباشد مراتب با انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلـامی و یکی از جراید کثیر الـانتشار مرکز و محل با ذکر دلیل و مدت و حدود جغرافیائی مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (۱۵) روز به عمل میآید و در نقاطی که روزنامه کثیرالـانتشار نباشد مراتب وسیله انجمن ده یا بخشداری به طریق مقتضی به اطلـاع مالکین رسانده میشود که حداکثر ظرف یک سال از تاریخ اخطار یا آخرین مهلت مقرر نسبت به تعمیر و مرمت قنات یا چاه خود با اخذ مجوز اقدامـ نمایند. در غیر این صورت طبق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلـانه آب عمل خواهد شد.

تبصره ۱ – سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای تابعه وزارت نیرو مکلفند همه ساله فهرستی از چاهها و قنوات موضوع ماده ۱۶ قانون توزیع عادلـانه آب را تهیه و طبق این ماده عمل نمایند.

تبصره ۲ – تشخیص بایر یا متروک بودن قنات و چاه یا چاه و قناتی که به علت نقصان فاحش آب عملـاً مسلوب المنفعه شده باشد به عهده کارشناس فنی وزارت نیرو و سازمانها و شرکتهای آب منطقه‌ای است که با توجه به سابقه آماری ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نیرو و با کسب اطلـاع از مطلعین و معتمدین محلی و ملـاحظه مدارک و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلـامـ نظر مینمایند.حفاری چاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران

Deep Well
حفرچاه

شرکت حفاری چاه سپهر سرویس با باکارگیری مجهزترین تجهیزات در زمینه ی حفاری چاه فاضلاب و قنات آماده ی خدمات رسانی به شما عزیزان در تهران و حومه تهران می باشد.

منبع:icbar.ir

77 10 710 0912 تماس بگیرید