كاربرد فاضلاب تخليه چاه

دریک قرن اخیر به دلیل افزایش رشدجمعیت و توسعه دامنه فعالیتهای انسان در بخش های مختلف ، مصرف سرانه آب به شدت افزایش یافته است . افزایش مصرف سرانه و نیز استفاده بی رویه از منابع آب سبب شده است که در بسیاری از مناطق جهان به خصوص نقاطی که به طور طبیعی با اقلیم نامناسب و محدودیت منابع آب روبرو هستند شرایط بحرانی کمی و کیفی منابع آب بروز نماید . درچنین شرایطی استفاده از آبهای نامتعارف از جمله پساب تصفیه خانه های فاضلاب در بخش های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی که عمده مصرف آب را به خود اختصاص می دهد . اهمیت ویژه ای می یابد . امروز کاربرد پساب در کشاورزی دربسیاری از کشورهای جهان از جمله ایالات متحده آمریکا، کانادا، فرانسه ، آلمان ، مکزیک ، برزیل ، مصر، مراکش ، اردن ، عربستان سعودی ، قطر، چین و ….رایج است . درکشور ایران نیزدر سالهای خیر، به دلیل محدودیت منابع آب ، افزایش جمعیت، توسعه شهرنشینی ، صنایع ، و کشاورزی و همچنین توسعه و اجرای طرح های متعدد جمع آوری و تصفیه فاضلاب ، کاربرد پساب دراراضی کشاورزی اهمیت ویژه ای یافته و در اولویتها ی برنامه ریزی مدیریت منابع آب قرار دارد .

دليل استفاده از فاضلاب تخليه چاه:

جوامع شهری و روستایی کانون اصلی مصارف آب برای مقاصد شرب ، زراعی ، صنعت و تولیدفاضلاب تخليه چاه می باشند . افزایش مصارف آب وبه تبع آن تولید فاضلاب و روندرو به رشداین تولید، و هم چنین توجه به استفاده  غیر اصولی در وضع موجود ، ایجاب می نماید ، برای جلوگیری از گسترش مشکلات محیط زیستی و هم چنین تامین بخشی از آب مورد نیازمصارف مختلف از طریق بازچرخانی و استفاده از پساب ها و آبهای برگشتی برنامه ریزی شود . لیکن هریک ازگروه های فوق الذکر کیفیت و مشخصات خاصی داشته و کاربرد مجدد آنهامی تواند ، اثرات بهداشتی و زیست محیطی مختلفی  را به دنبال داشته باشد. فاضلاب های شهری ، صنعتی و کشاورزی از نظر ویژگی های کیفی متفاوت بوده و این تفاوت در مقیاس کم تر در داخل گروه های مختلف از منابع سه گانه مذکور نیز مشاهده می شود . این تفاوت در فاضلاب های خانگی ، مربوط به        ویژگی های  فرهنگی ، عادات غذایی ، کیفیت آب مصرفی  و هم چنین شرایط آب و هوایی و فرایند تصفیه می باشد . دراین راستا با توجه به حجم قابل  توجه پساب های شهری ، صنعتی و اب های برگشتی ، استفاده مجدد از این منابع بادر نظر گیری مسائل زیست محیطی ، به عنوان راهکاری مناسب جهت جبران بخشی از کمبود اب در برنامه های توسعه و بهره وری منابع آب مدنظر برنامه ریزان کلان کشور می باشد .که این موضوع ضرورت تدوین و استفاده از  استانداردهای جهانی  استفاده از پساب در بخش های مختلف   مصرف  و نیز رعایت  ضوابط زیست محیطی مصارف این منابع جهت پیشگیری از اثرات سوء برمحیط زیست  و مخاطرات بهداشتی  از اهمیت ویره ای برخوردار خواهد بود .

77 10 710 0912 تماس بگیرید