مزایای نصب لوله کشی هواکش در سیستم لوله کشی فاضلاب

نکات مهم تخلیه سپتیک تانک

سيستم لوله كشي هواكش ونت ازجمله مهم ترين قسمت هاي شبكه ي لوله كشي فاضلاب را تشكيل مي دهد و عملکرد ان به این صورت  است كه فشار هوا را در لوله هاي فاضلاب در حد فشار جو ثابت قرار دهد. استفاده از سیفون به تنهایی نمی تواند از ورود بوی بد فاضلاب به داخل منزل جلوگیری کند. از این رو باید فکری به حال بوی بد ساختمان های نبوه از طبقات می شد. از این رو به استفاده از لوله کشی ونت روی آورده اند. اگر در تمام طول مدت كار شبكه فشار هواي داخل لوله ها ثابت بماند مي توان با قطر كمتر لوله ي فاضلاب تعداد بيشتري از وسايل بهداشتي را در يك لوله تخليه كرد.

در این قسمت به مزایای نصب لوله کشی هواکش در سیستم لوله کشی فاضلاب می پردازیم:

تخلیه فاضلاب

به سبب تخليه فاضلاب  در لوله فاضلاب در دو مرحله متواليدر زمان کوتاه هواي موجود در طول لوله ي فاضلاب تحت فشار قرار مي گيرد.بالا رفتن فشار هوا در لوله هاي قائم نه تنها جريان فاضلاب را بهتعویق می اندازند،بلكه ظرفيت انشعاب را نيزکاهش می دهد در این شرايط شبكه لوله كشي فاضلاب نامتعادل خواهد شد زيرا فشار داخل لوله ها بيش از فشار جو بوده و اين تراكم هوا سبب آهسته شدن حرکت فاضلاب مي شود. نصب صحيح لوله ي هواكش از تراكم هوا در شرايط مذكور جلوگيري مي كند و هوا به طرف سيستم هواكش وبيرون رانده مي شود.

لوله کشی ونت

پیشگیری از تخليه ي آب سيفون و از بین بردن بوی بد فاضلاب:

وجود آب در قسمت سيفون باعث جلوگيري از ورود گازهاي نامطبوع شبكه فاضلاب به فضاي داخلي ساختمان مي شود.اگر سيستم لوله کشی فاضلاب فاقد لوله كشي هواكش باشد آنگاه آبی که د رسیفون وجود داد امکان از بین رفتن آن وجود دارد. با نصب لوله کشی هواکش یگر آب موجود در سیفون از بین نخواهد رفت. با مقايسه شكل هاي الف ،ب،ج مشخص مي شود كه سيفون وسيله بهداشتي شكل ج به دليل استفاده از لوله هواكش آب درون خود را حفظ مي نمايد ودر وسيله بهداشتي شكل ب به خاطر عدم استفاده از هواكش آب درون سيفون تخليه شده (سيفوناژ) است.وسيله بهداشتي شكل الف فاقد سيفون بوده وگازهاي نامطبوع شبكه فاضلاب از طريق وسيله بهداشتي وارد فضاي داخلي ساختمان مي شود و ساكنين آن را دچار ناراحتي مي كند.

لوله کشی هوا ونت

77 10 710 0912 تماس بگیرید