نحوه ی دفع آب باران

لوله کشی آب و فاضلاب انچنان که به نظر می رسد کار آسانی نیست. نصب لوله های فاضلاب اگه طبق قوانین اجرا نشود پس از مدت کوتاهی ساکنین را با مشکل مواجه خواهد نمود. امارها نشان دادن که نصب غیر صحیح سیستم دفع فاضلاب ضرر های مالی و گرفتاری هایی را برای افراد به وجود می آورد.

لوله کشی آب و فاضلاب به چه منظور انجام میگیرد؟

لوله کشی آب و فاضلاب در شهرها به منظور تهیه و توزیع  آب تصفیه شده آشامیدنی و سپس تخلیه و خارج کردن آب استفاده شده یا فاضلاب می باشد. حال در این میان آب های موجود در  بام ها , حیاط ها , حیاط خلوت ها و نورگیر های فاقد سقف را که به دلیل بارش باران به وجود می آیند نیز باید تخلیه نمود و به سیستم لوله کشی فاضلاب هدایت کرد.

مشخصات سیستم های دفع باران:

سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یک ساختمان باید بطور کامل از هم جدا باشند.سیستم های دفع آب باران و فاضلاب بهداشتی یک ساختمان باید کامل از یکدیگر جدا باشند , مگر آنکهسیستم فاضلاب از نوع سیستم مشترک باشد که در آن صورت فاضلاب و آب باران در یک لوله مشترک تخلیه خواهد شد.

تخلیه آب باران باید مستقل از شبکه فاضلاب بکشد .زیرا اولا حجم سیستم تصفیه را افزایش می دهد وثانیا آب تمیزی است که می تواند به رودخانه ها ریخته شود و مورد استفاده کشاورزی و غیره قرار گیرد .

قوانین لوله کشی فاضلاب و دفع آب باران:

برای این عمل باید مقدار بارش محتمل برای هر کدام از فضاهای ذکر شده را محاسبه کرد .

اگرلوله های عمودی و افقی آب باران به شبکه مشترک فاضلاب و آب باران وصل می شوند ,برای پیشگیری از نفوذ بو و گاز های حاصل از فاضلاب به درون لوله های آب باران باید بر روی لوله های آب باران سیفون نصب کرد .برای این منظور می توان در روی هر کدام از لوله های عمودی آب باران به صورتجداگانه سیفون نصب کرد , و یا یک سیفون بر روی خط اصلی انتقال آب باران پیش بینی کرد .

طریقه ی نصب سیفون برای دفع فاضلاب باران:

نصب سیفون باید طوری باشد که بتوان آن را به راحتی از طریق دریچه های بازدید که در دسترس قرار دارند تمیز کرد.لوله آب باران نباید به داخل شبکه فاضلاب خانگی تخلیه شود و معمولا آن را بهشکل جداگانه به درون چاه های جاذب هدایت می کنند . در مناطقی که شبکه فاضلاب شهری وجوددارد هم معمولا باید آب باران هر ساختمان را جداگانه جمع آوری و به داخل چاه های جاذب هدایت کردو انتقال آن به شبکه فاضلاب شهری مجاز نمی باشد.

لوله های عمودی آب باران را نباید برای دفع و هدایت فاضلاب و یا به عنوان لوله هواکش استفاده کرد .

همچنین , لوله های فاضلاب و لوله های هوا کش را نمی توان به عنوان لوله عمودی آب باران مورداستفاده قرار داد .

کفشوی مناسب سقف برای دفع فاضلاب باران:

کلیه بخش های بام (غیر از بخش هایی که به لوله آب بر (Gutter) تخلیه می شوند) باید دارای کف شوی آب باران (roof drain) باشند. این کفشوی ها باید دارای صافی باشند و مساحت سوراخ های آنهانباید کمتر از یک و نیم برابر مساحت مقطع لوله های عمودی و افقی آب باران متصل به آنها نباشد.درسیستم های به لوله Y مشترک می توان لوله آب باران را در سطح افق و توسط یک اتصال مشترکوصل کرد . اتصال لوله آب باران به لوله مشترک باید حداقل ١٠ فوت پس از هرگونه انشعاب فاضلاب یاانشعاب لوله عمودی فاضلاب انجام شود.

 

 

77 10 710 0912 تماس بگیرید