علت بوی بد توالت و رفع آن

بر روی سطح فاضلاب را اغلب گازهایی تشکیل می دهند [...]