اصطلاحات رایج در لوله کشی فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

به کمک اتصالات لوله ها در طول های مختلف به هم وصل می شوند تا طول مورد نظر به دست آید ودر عین حال اتصالات پیوستگی و تغییر جهت مسیر لوله کشی را تامین کنند.پیوستگی و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزی ها و تبدیل ها میسر می‌شود. لوله کشی آب و فاضلاب ؛ برای […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید