درآوردن دستمال کاغذی از توالت

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

افتادن دستمال کاغذی درون توالت راه توالت را بند می آورد و سبب گرفتگی آن می شود. روش هایی برای رفع گرفتگی لوله وجود دارد که می تواند موثر باشد. ماندن کاغذ توالت درون لوله غیر معمول است زیرا دستمال کاغذی درون آب حل می شود اما ممکن است که این دستمال در سیفون توالت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید