افتادن صابون در چاه توالت

نگهداری صابون در طاقچه های بالای توالت موجب می شود [...]