ایزوگام کاری

تخلیه چاه | لوله بازکنی

مرحله ی اول:شستشوی پشت بام و زدودن گردو خاک پشت بام. مرحله ی دوم: برطرف کردن ترک های موجود با سیمان و یا ماستیک مرحله ی سوم: زدن خمیر پرایمر برای برطرف کردن شوره (در صورت نیاز) و سپس صبر می کنیم تا خشک شود. اندازه گیری پشت بام: اندازه گیری پشت بام برای ایزوگام […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید