بالا آمدن آب توالت

اگر آب توالت بالا زد چه کار کنیم؟ بالا زدن [...]