دراوردن موبایل از توالت

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

متاسفانه در بعضی مواقع اشیا مهم ما ممکن است در چاه توالت بیوفتند. برخی افراد در این مواقع خود اقدام به بیرون اوردن آن وسیله از توالت می کنند. هر شی کوچکی ممکن است به درون چاه توالت بیفتند و ما را به دردسر بیندارد. افتادن انگشتر در توالت، افتادن موبایل در توالت، افتادن ساعت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید