تخلیه نکردن چاه فاضلاب سبب ایجاد این بیماری های می شود.

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

تخلیه نکردن چاه فاضلاب و بالا زدن آب از توالت در بسیاری از موارد سبب بروز بیماری های در افراد ساکن منزل می شود. باکتری ها و انگل هایی که اگر از طریق چاه توالت به منزل راه پیدا کنند و سپس در بدن شما وارد شوند ممکن است عواقب جدی را گریبان گیر شما […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید