تخلیه نکردن چاه فاضلاب سبب ایجاد این بیماری های می شود.

تخلیه نکردن چاه فاضلاب و بالا زدن آب از توالت [...]