خطرات تخليه چاه و دفع فاضلاب به روش غير اصولي

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

به آبهایی که در مصارف مختلف خانگی، صنعتی، اداری استفاده شود و به دلیل اضافه شدن مواد زائد و آلوده به آن، کیفیت خود را از دست داده، آلوده شده و دیگر قابلیت مصرف مستقیم را ندارد فاضلاب گفته میشود. فاضلاب حاوی مواد آلوده و بیماری زا است که برای موجودات زنده و حتی محیط […]

كاربرد فاضلاب تخليه چاه

دریک قرن اخیر به دلیل افزایش رشدجمعیت و توسعه دامنه فعالیتهای انسان در بخش های مختلف ، مصرف سرانه آب به شدت افزایش یافته است . افزایش مصرف سرانه و نیز استفاده بی رویه از منابع آب سبب شده است که در بسیاری از مناطق جهان به خصوص نقاطی که به طور طبیعی با اقلیم […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید