خطرات تخليه چاه و دفع فاضلاب به روش غير اصولي

به آبهایی که در مصارف مختلف خانگی، صنعتی، اداری استفاده [...]