تخلیه فاضلاب صنعتی

تخلیه فاضلاب صنعتی با دیگر تخلیه چاه های فاضلاب متفاوت می باشد.فاضلاب های صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل میدهند. با توجه به تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت […]

اثرات مضر تخلیه فاضلاب در محیط زیست

تخلیه چاه | لوله بازکنی

موادی که تشکیل دهنده ی فاضلاب هستند بسته به نوع منبع آن متفاوت می باشد. برای مثال فاضلابی که از آشپزخانه می آید کاملا متفاوت از موادی است که از فاضلاب چاه دسشویی نشات میگیرند. به همین شکل مواد فاضلابی در کارخانه ها نیز بسته به نوع محصولی که تولید میکنند متفاوت است. فاضلاب هر […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید