علت بوی بد فاضلاب هنگام بارش باران و رفع آن

رفع بوی فاضلاب

محتویات چاه دارای بخش های مختلفی می باشد که به سه شکل جامد، مایع، گاز درون یک چاه فاضلاب را تشکیل داده اند. بخش گاز که بیشتر آن آمونیاک است فضای بیشتر فاضلاب را به خود اختصاص داده است. عمده ی مواد جامد چاه به ته آن رفته و ته نشین می شوند. مایعات چاه نیز سطح […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید