تخلیه چاه حکیم شرق

تخلیه چاه حکیم شرق تخلیه چاه و لوله بازکنی حکیم [...]