تخلیه چاه مجیدیه شمالی

تخلیه چاه مجیدیه شمالی تخلیه چاه و لوله بازکنی مجیدیه شمالی شبانه [...]