تخلیه چاه مجیدیه جنوبی

تخلیه چاه مجیدیه جنوبی تخلیه چاه و لوله بازکنی مجیدیه جنوبی شبانه [...]