تخلیه چاه کارواش

بسیاری از کارواش‌ها و اغلب مردم ناآگاهانه نسبت به تخلیه [...]