تخلیه چاه گیشا

تخلیه چاه حکیم گیشا تخلیه چاه و لوله بازکنیگیشا شبانه [...]