نشتی توالت فرنگی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

نشت اب توالت فرنگی موجب اسیب رساندن و در نهایت تخریب فضای اطراف چاه توالت خواهد شد. نم زدن آب در اطراف توالت بدون تعمیرات امکان پذیر نخواهد بود. قبل از آنکه به تعمیرات فضای اطراف توالت فرنگی بپردازید باید علت نشتی در اطراف چاه توالت فرنگی مشخص شده و پس از رفع مشکل به تعمیر […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید