دراوردن انگشتر از توالت

افتادن انگشتر در توالت زیاد اتفاق می افتد و بیرون [...]