علت بوی بد فاضلاب هنگام بارش باران و رفع آن

محتویات چاه دارای بخش های مختلفی می باشد که به سه شکل [...]