رفع گرفتی سیفون ظرف شویی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

رفتن مقدار زیادی از غذا و چربی ها به درون چاه فاضلاب از طریق مجرای سینک ظرف شویی سبب تجمع آن درون سیفون شده و گرفتگی را منجر می شود. در این حالت خارج شدن آب از سینک ظرف شویی به سختی انجام می گیرد یا اصلا از آن خارج نمی شود. ما در این […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید