كاربرد فاضلاب تخليه چاه

دریک قرن اخیر به دلیل افزایش رشدجمعیت و توسعه دامنه فعالیتهای انسان در بخش های مختلف ، مصرف سرانه آب به شدت افزایش یافته است . افزایش مصرف سرانه و نیز استفاده بی رویه از منابع آب سبب شده است که در بسیاری از مناطق جهان به خصوص نقاطی که به طور طبیعی با اقلیم […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید