تخلیه فاضلاب صنعتی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

تخلیه فاضلاب صنعتی با دیگر تخلیه چاه های فاضلاب متفاوت می باشد.فاضلاب های صنعتی در اثر مصرف آب در فعالیتهای صنعتی و یا از منابع صنعتی و در طول مراحل مختلف تولید بوجود می آیند و بعضاً خطرناک ترین نوع فاضلابها را تشکیل میدهند. با توجه به تنوع بسیار زیاد مواد شیمیائی مصرفی در صنعت […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید