تاثیر عوامل محیطی بر پر شدن چاه فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

چاه های فاضلاب از جمله روش های قدیمی دفع فاضلاب به شمار می رود. مناطق زیادی در سراسر ایران از این روش برای دفع فاضلاب های خود استفاده می کنند. در برخی مناطق مشاهده میشود که چاه فاضلاب زودتر پر میشود. یعنی میزان مواد زائد و اضافی که به چاه وارد می شود  یکسان بوده […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید