تخلیه چاه هفت تیر

تخلیه چاه هفت تیر تخلیه چاه و لوله بازکنی هفت [...]