طریقه ی بازکردن سیفون دسشویی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

چاه توالت، سیفون دسشویی و لوله های اتصالی به آن از جمله بخش هایی از ساختمان هستند که زیاد مورد استفاده قرار می گیرند. رعایت نکردن برخی موراد و اصول در جلوگیری از گرفتگی سیفون توالت و همچنین رعایت نکردن اصول نصب اتصالات سیفون موجب این گرفتگی می شود. مش.رت با لوله بازکنی ها و […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید