حوادث ناگوار در حین تخلیه چاه فاضلاب

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

با پیشرفت تکنولوژی متاسفانه هنوز هم شاهد حوادث ناگواری در هنگام تخلیه چاه و حفر چاه فاضلاب هستیم. کارگرانی که در هنگام ورود به چاه دچار آسیب های گوناگون شده و گاهی ممکن است جانشان به خطر بیفتد. دلایل رخ دادن حوادث چاه در عمده موارد به دلیل رعایت نکردن اصول ایمنی چاه و بکاریری […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید