نشت چاه فاضلاب

ایجاد نم و رطوبت اطراف چاه، انتشار بوی بد از [...]