روش کار با دستگاه فنر لوله بازکنی برقی

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

از فنر لوله بازکنی برای کابردهای مختلفی استفاده میکنند که نتیجه ی کار باز کردن گرفتگی لوله می باشد.دستگاه لوله بازکنی از موتور و فنر تشکیل شده است. موتور نیروی محرکه لوله بازکنی را تامین می‌کند و فنر نیروی بازکننده لوله بازکنی را بر گرفتگی‌ها وارد می نماید. گرفتگی لوله به دلیل گیر کردن شی […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید