مجازات و نحوه ی برخورد با حفر چاه غیر مجاز

قوانین حفر چاه فاضلاب خشكسالي هاي پي در پي ، [...]