تراش و رسوب زدایی چاه و لایروبی بعد از تخلیه چاه

تعریف رسوب زادیی چاه: اگر چاه فاضلاب شما مرتبا پر می [...]