مزایای استفاده از پمپ لجن کش در تخلیه چاه

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

تعریف پمپ لجن کش: پمپ لجن کش یکی از پمپهای مخصوص برای تخلیه چاه می باشد که از آن برای تخلیه فاضلاب غلیظ، لجن فاضلاب و فضولات درون چاه بکارگرفته می شود. پمپ لجن کش مکانیزمی همانند پمپ های کف کش دارد و در رده پمپ های سانتریفیوژ مستغرق قرار می گیرد. پمپ لجن کش با […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید