تفاوت قنات و چاه چیست؟

قنات راه‌آب یا کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده، [...]