چاه فاضلاب و توالت باید این ویژگی ها را داشته باشند

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

۱- چاه عمق چاه مستراح برای یک خانوار ۵ نفری بین ۲ تا ۵ متر باید باشد. منظور ازچاه محفظه ای است که مدفوع انسانی در آن ذخیره شود ؛ به نحوی که باکتریها و انگلها و عوامل زیان بخش محیط خارج و همچنین حشرات و سایر حیوانات به آن دسترسی پیدا نکنند. چاه مستراح […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید