چه عواملی باعث ریزش چاه می شود؟

آسانترین راه بازکردن گرفتگی شترگلو

با گسترش شهرها و روستاها، کاربری چاه ها نیز متفاوت شد و غیر از مصرف تامین آب، بعضی از چاه ها نیز برای دفع فاضلاب حفر شد که به آن چاه فاضلاب می گویند. البته در گذشته چاه هایی نیز برای انبار کردن مواد غذایی و اجناس وجود داشت که اکنون دیگر کاربردی ندارد. خطرات […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید