تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: پر شدن متعدد سپتیک تانک

تخلیه چاه | لوله بازکنی

لایروبی و تخلیه فاضلاب سپتیک تانک

سپتیک تانک پر کاربردترین مخزن جهت ذخیره موقت فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی است.از جمله کاربرد های آن را میتوانید در مقاله ی کاربرد سپتیک تانکمطالعه کنید.
سپتیک تانک توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.سپتیکهای فاضلاب محلی برای انباشت فاضلاب هستند که پس از مدتی پر می شوند که در این صورت نیازمند لایروبی و تخلیه می باشند.

چاه سپتیک بعد از گذشت حدودا یکسال پر میشوند و باید تخلیه و لایروبی شوند. سپتیک تانک باید پس از پر شدن تخلیه شوند تا بتوان دوباره از آنها استفاده کرد. اگه در زمان مشخص تخلیه نشوند دیگر قابل استفاده نبوده و فاضلاب نمیتوانند بدلیل پر شدن سپتیک تانک در آن وارد شود.برای تعیین زمان تخلیه و لایروبی سپتیک تانک مقاله ی تخلیه سپتیک تانک های فاضلاب را مطالعه کنید.

ghasemi
77 10 710 0912 تماس بگیرید