پمپ کفکش و لجن کش | تخلیه چاه لوله بازکنی

پمپ کف کش را در لاتینEPS می نامند و از آن جهت [...]