کول گذاری و طوقه چینی چاه

تعریف کول گذاری و طوقه چینی  چاه: طوقه چيني  و [...]