طرز کار سیفون(شترگلو)چیست؟

ساختمان سيفون به شكلي است كه پس از هر بار [...]