طبقه بندی چاه ها و تخلیه چاه ها از نظر عمق آنها

تخلیه چاه | لوله بازکنی

انسان به دلیل نیازی که مایه ی حیاتی مثل آب داشته است همیشه بدنبال راهی برای  پیدا کردن شرایطی برای دسترسی داشته به آن بوده است و ایرانیان باستان اولین انسان هایی بوده اند که در بحث حفر چاه و قنات پیشقدم بوده اند. علاوه بر روش سنتی حفر چاه به صورت دستی که در بسیاری […]

77 10 710 0912 تماس بگیرید