تخلیه چاه | لوله بازکنی | سپتیک تانک 09127101077

  • 021-88014041

Tag Archives: حفرچاه

تخلیه چاه | لوله بازکنی

تفاوت قنات و چاه چیست؟

قنات راه‌آب یا کانالی است که در زیرِ زمین کنده شده، تا آب در آن برای رسیدن به سطح زمین جریان یابد. این جوی یا کانال در عمق زمین برای ارتباط دادنِ رشته‌چاه‌هایی است که از مادرچاهسرچشمه می‌گیرد. مادرچاه‌ها معمولاً یک چشمهٔ زیرزمینی هستند. قنات‌ها به‌منظور هدایت آب و مدیریّت آن برای کشاوری و سایر مصارف به کار گرفته می‌شوند. این کانالِ قنات ممکن است تا رسیدن به سطح زمین چندین کیلومتر طول داشته باشد و به محل خروجیِ آب دهانهٔ کاریز و یا سر قنات می‌گویند.

مزایای حفر قنات:

1-  احداث قنات با وسائل ساده ونیروی انسانی امکان پزیر است.
2- حفر قنات باتوجه به اینکه آب بصورت طبیعی از آن خارج می شود وموتور ودیگر وسایل مصنوعی در آ ن کار گذاشته نمی شود احتیاج به مراقبت شبانه روز ی همانند حفر در چاه های عمیق ضروری به نظر نمی رسد.
3- در مناطق کوهستانی ودرنقاطی که سطح آب زیر زمین خیلی بالاست وامکان حفر چاه های عمق وجود ندارد قنات حفر می شود وآب زیر زمین آن منطقه توسط حفر قنات مورد استفاده قرار می گیرد .
4- برای حفر و تعمیر ولا یه رو بی قنا ت به متخصصین نیازی نیست مقنی وسایر همکارانش می تواند آنرا مرمت کنند و در این حالت کمتر احتیاج به متخصصین امور آب وزمین شناسی مشاهده می شود
5-با توجه به آب استخراج شده از قنات وچاه آبی که از قنات مورد استفاده قرا رمی گیرد برای کشاورزی که از آن استفاده می کند خیلی ارزا ن تر تمام می شود
6-آب قنات دا ئمی است ودرمواقع ضروری کشت واحتیاج زراعت در مواقع حساس به آب قطع نمی شود این مزیت باعث می شودجلب اعتماد کشاورزان به زراعت بیشتر از آب قنات فراهم شود در صورتی که آبی که از چاه می خواهد استخراج شود ممکن است در روزی که نیاز مبرم به آب احساس می شود موتور چاه خراب شود وعمل استخراج آب چند روز به تعویق بیافتد .
7- در منا طقی که آب کم است و واردات آب به آنجا نیز کم می باشد قنات طوری است که برای یک مدت طولانی می تواند آب بدهد در حالی که ممکن است ذخیره آبی ظرف مدت کوتاهی توسط چاه برداشت شود به اتمام برسد .
8- قنات در بسیار ی از مناطق باعث شستشوی زمین های شور وقلیائی می شود قنات در منا طق حاشیه کویر اغلب آبهای شیرین دامنه ها یا دشت های حا صل خیز رابه قسمت های پایین دست که روی هم رفته از خاک های شور ویا قلیائی یا هر دو تشکیل شده است منتقل میکند کهبا آبیاری این زمین ها عمل شستشو تا حدودی انجام می شود.
9- قنات زهکش بسیار مناسبی برای بعضی از زمین هابه شمار می رود از آن جمله در شرایطی است که در لبه کویر واقع شده با شد وآب زیر زمین آنجا هم بالا می با شد در این صورت قنات در حکم زهکش عمل می کند وچون آب آن از دامنه دشت و بالا دست که ذخایر زیر زمینی آن شیرین است ، تغذیه می شود و به تدریج از شوری آن کاسته می شود. بطوریکه عملا امکان دارد پس از گذشت چند سال آب قنات تقریبا شیرین شود در حالی که زه آبه زیرزمین های اطراف خود را نیز کشیده است. این موضوع را در قنات های لبه شمالی دشت کویر و یا جنوبی ترین نقطه دشت های حاشیه شمالی دشت کویر (جنوب رشته کوههای البرز) مشاهده کرد (بعنوان مثال در گرمسار).
10- همانطور که در بند قبل گفته شد در نقاطی که سطح آب زیر زمینی بالا و قابلیت نفوذ آب در زمین نیز به علت ریزدانه بودن بافت خاک کم است. قنات نسبت به چاه، زهکش مناسب تری می باشد.
11- بعضی معتقد ند با توجه به اینکه معمولا قنات ها از دامنه دشت ها تغذیه می کنند، آب آنها دارای کیفیت بهتر و مطلوب تری نسبت به چاه ها باشد.

حفرقنات

معایب قنات :

در دنیای امروز، عیب و اشکالات زیادی از قنات می گیرند و روی همین اصل، عده ای کمر به نابودی آن بسته اند. البته تا زمانی که چاه های عمیق و نیمه عمیق موتوری اختراع نشده بود خصوصا در کشور ما رایج نشده بود، قنات ها پوشیده بود. به عبارت دیگر با به دنیا آمدن ، چاهها ی موتوری دیگر به صنعت قنات سازی توجه نشد و یا توجه مسئولین خیلی کمتر شد.
البته در مورد قنات ها نیز عیب هایی وجود دارد، ولی بعضی از این عیب ها نیز ، جزء محسنات آن نیز به شمار می آید و یا اینکه با پیشرفت علم تکنولوژی جدید می توان این عیوب را بر طرف ساخت. در موارد زیر به عیوب و نارسائی های قنوات می پردازیم و راه حل هایی برای رفع آن بیان می کنیم :
1) در زمین های خیلی سست و ماسه ای امکان حفر قنات نیست و اگر شرایط هم تا حدودی مهیا شود، مقرون به صرفه نمی باشد.
2) احداث قنات با وسائل ساده دستی و به روش قدیمی ، به نیروی کار زیادی احتیاج دارد و مدت زیادی هم طول می کشد، که در دنیا امروز، از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست و روی همین اصل در دنیای امروز، کمتر کسی اقدام به حفر قنات می کند.
3) آب قنات بطور دائمی جریان دارد که البته جزء محاسن آن می باشد و قابل کنترل نیست. بر همین اساس، مدام باعث تخلیه آب زیر زمینی می شود. در فصولی که به آب احتیاج نیست و یا خیلی کم است، امکان جلوگیری از جریان و یا کنترل آن وجود ندارد.
برای حل این مشکل می توان اقداماتی را انجام داد . از آنجمله:
الف) کاشتن گیاهان مناسب: معمولا آب قنات ها در فصل زمستان و کمی هم در اوایل بهار که هنوز کشت بهاره شروع نشده است، تلف می شود. به این منظور گیاهانی که در این فصول در زمین های جلوی قنات محصول خوبی می دهند را می توان انتخاب و کشت کرد . از جمله کشت اسفناج را می توان نام برد.
ب) آبیاری باغ ها در فصل زمستان
ج) استفاده از آب قنات که در زمستان نسبت به هوای آزاد گرم تر است، برای پرورش نوعی جلبک به منظور تهیه پروتئین جهت تغذیه دام استفاده کرد. البته نسبتی گرم بودن هوای بسیاری از مناطق در فصل زمستان و همچنین گرمی آب، می توان این برنامه را با موفقیت بیشتری همراه کند.
د) استفاده از آب قنات برای پرورش ماهی
هـ) استفاده از آب یک قنات برای تغذیه مصنوعی خود آن قنات و ذخیره کردن آب در زمین های اطراف چاه ها از طریق نصب پمپ مناسب روی چا ه های بالا تر.
4) در زمین های هموار و نواحی که آب زیر زمینی شیب کافی ندارد، شرایط برای احداث مناسب نمی باشد.
5) هزینه احداث قنات در زمین های سخت و مناطقی که شیب زمین کم است، بسیار زیاد و مقرون به صرفه نمی باشد.
6) در فصول گرم که گیاه نیاز به آب بیشتری دارد و همچنین در سال های خشک که به آبیاری بیشتری احتیاج است، آب قنات کم می شود اما با وجود اینکه نوسان در آب قنات مشاهده می شود، آب در مواقع حساس قطع نمی شود و به خاطر اینکه نوسان آب در آن کمتر است کشاورزان قنات را بر چاه ترجیح می دهند.
7) در سیستم قنات، مقدار تبخیر آب به ویژه در مناطق خشک به نسبت زیاد است.
8) در سیستم قنات، نمی توان لایه های شور را از لایه های شیرین جدا کرد و از تمامی لایه های آبدار شیرین بهره برد.
9) قنات نسبت به چاه در مقابل سیل و زلزله آسیب پذیر تر است و خرابی در قنات ها به طوری می باشد که احیاء مجدد آنها امکان پذیر نیست و یا مقرون به صرفه نخواهد بود.
10) امکان آلودگی آب قنات زیاد است . به عنوان مثال عبور مجزا از نزدیکی فاضلاب های شهری، شستشوی ظروف و لباس در طول مسیر قنات، ریختن گردو غبار ماسه و مواد آلوده کننده توام با آن از طریق باد در جوی های قنات و …
11) به هنگام حفر قنات و کار در آن ممکن است سلامت مقنی به خطر بیافتد. از آنجمله آسیب دیدن عضوی از بدن مقنی وخفگی ریزش دیواره چاه
به همین منطقه به دلیل بالا بودن دست مزد مقنی وهمچنین صنعت قنات سازی ر ا کد مانده است درحال حاصر احداث قنات به ویژ قنات های عمق با توجه به شرایط ا قتصادی فقط مقرون به صرفه می باشد و در غیر این صورت لایه روبی و تعمیرات قنات گران تمام می شود و مقرون به صرفه نیست.
مزایای چاه :
امروزه مناسب و سهل ترین وسیله بهره برداری از آبهای زیر زمینی، چاههای عمیق و نیمه عمیق می باشند که از اختراعات دوره تکنولوژی انسان می باشد. چاه نیز مانند قنات دارای معایب و محاسنی است که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

چاه آب:

چاه خوب چاهیست که مقدار آب مورد نظر به مدتی نامحدود در ازاء حداقل هزینه از آن پمپاژ می‌گردد. برای نیل به چنین خواسته‌ای لازم است که مشخصان هیدرولیکی آکویفرو کار آئی هیدرولیکی از طریق تست‌های پمپاژ مورد محاسبه قرار گیرد. برای شناخت بیشتر از سفره‌های آب زیرزمینی می‌توان با حفر چاههای مته‌ای و اندازه گیری سطح آب این چاههادر هر ماه (رتینگ) یک نگاه موقت از وضعیت سفره آب زیرزمینی ایجاد کرده تا از اطلاعات آن برای محاسبه دیگر پارامترهای آبی استفاده نمود.

چاه آب

معایبحفرچاه:

در شرایط کنونی کشور ما دارای معایب و اشکالاتی است که بیشتر آن مربوط می شود به عدم توانایی مادر تهیه پمپ و قطعات یدکی و همچنین تعمیر و نگهداری و بهره برداری صحیح از آنها.
از آنجا که سیستم چاه، یک وسیله پیشرفته و قابل کنترل برای بهره برداری از آبهای زیر زمینی می باشد، اگر اقدامات لازم در جهت تهیه تاسیسات و تامینافراد متخصص مورد نیاز برای عملیات حفر چاه و بهره برداری آب آن انجام شود، تا حدودی مشکلات ما در این زمینه بر طرف خواهد شد.
در ذیل به پاره ای از مشکلات و معایب چاه خواهیم پرداخت :
1) نیاز به وارد کردن دستگاههای حفاری مکانیکی، لوله و پمپ و سایر لوازم یدکی برای بهره برداری از چاه از کشور های خارج انجام می شود.
2) نیاز به مراقبت شبانه روزی ، برای درست کار کردن پمپ و همچنین دقت در دست کار کردن لوازم، که نیاز به افراد مجرب و متخصص دارد، که می تواند راندمان کاری را بالا برد. الته با به کار بردن پمپ ها مناسب و قابل اعتماد، کا مراقبت کمتری نیاز دارند نیز می توان راندمان را بالا برد.
3) گران و تمام شدن آب چاه برای کشاورزان به علت بالا بودن هزینه هایی از قبیل مصرف زیاد مواد سوختی و برق .
آب چاه، گاهی آنقدر گران تمام می شود که حتی کاشتن محصولات ارزان قیمت، اصلا مقرون به صرفه نمی باشد.
4) احتیاج به موتور های برقی در تامین نیروی پمپ و مسئله کمبود انرژی برق در کشور از دیگر مجموعه معایب چاه ها می باشد.
برای ارزان تر تمام شدن آب و کاهش مشکلات تامین مواد سوختنی، برقی کردن موتور ها به کمک زیادی کرده است، که البته این کار باید با حمایت دولت از چاه داران صورت گیرد، بدین صورت که دولت با تامین نیروی الکتریسیته کافی و قیمت مناسب، برق در اختیار دارندگان چاه قرار دهد، و با داشتن متخصصین امور چاه از بسیاری معایب و اشکالات تاسیسات چاه جلوگیری به عمل آید.
5) کمبود وسایل نقلیه و بالا بودن هزینه حمل و نقل ادوات و دستگاه های حفاری به منطقه مورد نظر.
6) حفر غیر مجاز و بی رویه چاه ها و عمیق تر کردن آن در بسیاری از نقاط ، سطح آب زیر زمینی وهم به مردم وارد می شود.
البته برای رفع این مشکل، دولت با راهکارهای خود، حفر بی رویه چاه و عمیق تر کردن چاه ها را محدود کرده و با نظارت کارشناسان امکان حفر چاه را می دهد.
باتوجه به کلیه عواملی که در مورد معایب چاه بیان شد، یده میشود که بیشترین معایب مربوط به دستگاه های نامناسب و عدم انتخاب پمپ مناسب و عدم استفاده از متخصصین مجرب در این زمینه می باشد، که با یک برنامه ریزی دقیق و استفاده از تجهیزات و تکنولوژی روز می توان این مشکلات را تا حدود زیادی کاهش داد.

مزایای حفر چاه:

1) میزان آبدهی چاه در فصول مختلف سال ثابت است.
2) در نواحی کویری منابع کم عمق به علت دارا بودن گچ و نمک های حاصل از تبخیر سطحی، شور و غیر قابل مصرف است. چاه این امکان را فراهم می کند که از آبهای شیرین لایه های عمق آبدار این مناطق استفاده کنیم.
3) سیستم چاه طوری است که با آن می توان لایه های شور و شیرین و آبها ی پاک و آلوده را جدا کرد بهترین آبها را مورد بهره برداری قرار داد
4) برای حفر چاه و بهره برداری از آبها ی زیرزمینی به این وسیله می توان از تکنولوژی پیشرفته امروزی از جمله ماشین های خفاری و پمپ ها استفاده کرد
5) با استفده از تکنولوژی امروزه در حفر چاه و بهره برداری از آب، امکان دستیابی آب قابل توجه در حداقل مدت امکان پذیر است.
6) از آنجایی که آب چاه ها از اعماق زمین بیرون می آید و تا خروج آن از زمین، با هوای آزاد تماس ندارد و دهانه چاه همیشه بسته است، معمولا کمتر آلوده می شود.
7) با حفر چاه می توان از منابع آب اعماق مختلف زمین و از حد اکثر لایه های آبدار استفاده کرد. استفاده از آب سخره های غنی و با دوام، راندمان پروژه های آبی را بالا می برد.
8) سیستم چاه طوری است که می توان آب بهره برداری را کنترل کرد. به این معنی که در مواقع احتیاج ، آب از آن بر داشت کرد و در مواقع دیگر، از هدر رفتن آن جلوگیری کرد، و در مواقعی که به آب کمتری نیاز است با تنظیم پمپ ، می توان فقط به اندازه احتیاج آب که این دلیل یکی از بارزترین تفاوت های بین چاه و قنات می باشد.
9) چاه ها را می توان در قسمت های مرتفع دشت و مناطق کوهپایه ای که امکان احداث قنات در نیست حفر کردو از آبهای زیر زمینی آن استفاده نمود.
10) سیستم چاه برای تامین آب نهر ها بهتر از قنات است.

مطالب مرتبط:

قوانین حفرچاه و صدور پروانه ی حفاری


روش های حفر چاه


حفاری چاه فاضلاب


اصول ایمنی در حفرچاه


استانداردهای حفرچاه فاضلاب و توالت


مجازات و نحوه برخورد با حفر چاه غیر مجاز

منابع :

1) مقدمه اي بر آب زيرزميني – ترجمه: دكتر سعدالله ولايتي و مهندس شهريار رضايي

2) منابع و مسائل آب در ايران – تأليف: دكتر پرويز كردواني

3) چكيده مقاله مهندس احمدي – همايش قنات شناسي – ارديبهشت 1383

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

حفرچاه 09127101077 سپهرسرویس

حفرچاه – حفرچاه فاضلاب درتهران

تخلیه چاه و لوله بازکنی حفرچاه شبانه روزی

لوله بازکنی تهران و حومه با پمپ تراکم هوا و فنر لوله بازکنی

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100% تضمینی در پرند

تخلیه انواع سپتیک های لجن گیر و چربی گیر و منحول و لایروبی سپتیک

لایروبی چاه و کف تراشی توسط اکیپ مجرب سپهرسرویس در تهران

تشخیص دقیق محل حفر چاه با جدید ترین امکانات حفر

طوقه چینی چاه و کول گذاری میله ی چاه جهت جلوگیری از ریزش دیوار چاه فاضلاب درتهران

حفر انواع چاه جذبی و چاه عمیق آب و فاضلاب و چاههای ارت در تهران 

Deep Well

Deep Well

تخلیه چاه و لوله بازکنی فوری درتهران09127101077
ghasemi
تخلیه چاه | لوله بازکنی

مجازات و نحوه ی برخورد با حفر چاه غیر مجاز

قوانین حفر چاه فاضلاب

خشكسالي هاي پي در پي ، كمبود نزولات جوي ، گرمي هوا  استفاده هاي غيرفني  و غير اصولي ، نياز شديد مناطق به آب «اعم از شرب و بهداشت ، كشاورزي ، صنعت و …» استحصال بي رويه و نيز مصرف بي رويه از منابع تحت الارضي و در يك كلمه كمبود منابع آبي محرك اصلي براي برخي از اشخاص «اعم از حقيقي و حقوقي» به منظور استفاده غيرمجاز از منابع تحت الارضي شده و به همين خاطر ادارات آبياي با معضل حفاري چاههاي غيرمجاز و نيز بهره برداران غيرمجاز از منابع مجاز روبرو بوده و هستند كه پرونده هاي زيادي نيز در اين خصوص در محاكم دادگستري مطرح مي باشد.

براي جلوگيري از افت شديد منابع تحت الارضي و حفظ و صيانت از منابع آبي «كه امانتي در دست نسل حاضر براي تحويل به نسل ‌آتي نيز مي باشد» لزوم برخورد جدي با متخلفين وجود دارد در اين مبحث سعي شده مراحل قانوني جلوگيري از چنين معضلي ارائه شود.

ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مقرر مي دارد «استفاده از منابع آبهاي زيرزميني به استثناي موارد مذكور در ماده 5 اين قانون از طريق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد انجام شود و وزارت مذكور با توجه به خصوصيات هيدرولوژي منطقه (شناسايي طبقات زمين و آبهاي زيرزميني) و مقررات پيش بيني شده در اين قانون نسبت به صدور پروانه حفر و بهره برداري اقدام مي كند.

1-    ماده مذكور استثنايي براي چاههاي موضوع ماده 5 قائل شده كه در فصول آتي بحث خواهد شد.

2-  با توجه به اينكه بحث حاضر در مورد چاهها مي باشد لذا قنات و چشمه مذكور در ماده مبحوث عنه از شمول اين مقاله خارج مي باشد.

3-    از جمله «حفر هر نوع چاه در هر منطقه از كشور با اجازه و موافقت وزارت نيرو بايد باشد» موارد ذيل متبادر به ذهن مي گردد.

الف : منظور از كلمه «حفر» شامل چاههايي است كه بعد از تصويب قانون مذكور حفر شوند كه تبصره ماده فوق نيز در تائيد همين مطلب است. با عنايت به سياق عبارتي تبصره مذكور كه مقرر مي دارد «از تاريخ تصويب اين قانون صاحبان كليه چاههايي كه در گذشته بدون اجازه وزارت نيرو حفر شده باشد …» مشخص مي شود كه تبصره مارالذكر شامل چاههايي مي شود كه قبل از تصويب قانون توزيع عادلانه آب حفر شده باشند و در نظر قانونگذار چاههايي كه بعد از تصويب قانون مذكور حفر شده هر چند كه مورد بهره برداري قرار گرفته يا نه مشمول ماده 3 بوده و چاه جديد تلقي مي شود. به عبارت ديگر چاهي كه بعد ازتصويب قانون فوق حفر شده چاه غير مجاز تلقي و مشمول ماده 45 مي گردد. البته مشروط به اينكه در منطقه آگهي موضوع تبصره فوق الذكر منتشر شده باشد.

ب : منظور از كلمه «هر نوع چاه» به نظر مي رسد كه يك نوع چاه وجود داشته باشد. و منظور قانونگذار از كلمه هر نوع چاه ، چاه در هر عمق و دبي و به هر منظور مصرف «اعم از شرب ، بهداشت ، صنعتي ، كشاورزي و …» مي باشد. به عبارت ساده تر هر گونه عمليات حفاري در عمق زمين به مننظور استحصال آب شامل ماده فوق باشد.

ج : منظور از كلمه «اجازه و موافقت» در معناي لغوي آن نيست بلكه در معناي عرفي آن مدنظر بوده است يعني اجازه در اين ماده به معناي عرفي آن كه همان اذن مي باشد آمده زيرا اجازه بعد از عمل است و اذن قبل از عمل.

د : منظور از كلمه «بايد» آمره بودن قانون را مي رساند و خلاف آن نمي توان تفسير نمود يعني اين ماده يك ماده تكميلي و تفسيري نيست بلكه آمره مي باشد.

هـ : منظور از كلمه «وزارت نيرو» شركتهاي آب منطقه اي مي باشند بنابراين شركت آب و فاضلاب يا برق منطقه اي هر چند كه از شركتهاي وزارت نيرو مي باشند در مانحن فيه وزارت نيرو محسوب نمي شوند و براي حفر چاه به هر مصرفي بايستي پروانه لازم را اخذ و همانند ساير اشخاص از قانون تبعيت نمايند.

ماده 5 قانون مذكور مقرر مي دارد «در مناطق غيرممنوعهحفر چاهو استفاده از آب آن براي مصارف خانگي شرب و بهداشتي و باغچه تا ظرفيت آبدهي 25 متر مكعب در شبانه روز مجاز است و احتياج به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد ولي مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد …»

حسب اختيار حاصل از اين ماده چاههاي مذكور بايستي

1-    در منطقه غيرممنوعه حفر شوند.

2-    براي مصارف خانگي ، شرب و بهداشتي و باغچه باشند.

3-    حداكثر بهره برداري 25 مترمكعب در شبانه روز باشد.

با جميع كليه شرايط مذكور حفر چنين چاهها نيازي به تشريفات قانوني نداشته و هر شخص مي تواند نسبت به حفر و بهره برداري از چنين چاههايي اقدام نموده و سپس به وزارت نيرو اطلاع دهد

قسمت اخير ماده مقرر داشته مراتب بايد به اطلاع وزارت نيرو برسد

اولاً : ضمانت اجرايي براي عدم اطلاع وجود ندارد.

ثانياً : اطلاع هيچ محدوديتي براي صاحب چاه ايجاد نمي نمايد به عبارت ديگر شخص مي تواند آزادانه حفر چاه و بهره برداري نمايد و طي نامه اي مراتب اقدام خود را به وزارت نيرو اطلاع دهد.

ثالثاً : وزارت نيرو نيز در مانحن فيه نمي تواند ممانعت نمايد.

تبصره 1 ماده مرقوم مقرر مي دارد «در مناطق ممنوعه چاههاي موضوع اين ماده با موافقت كتبي وزارت نيرو مجازات و نيازي به صدور پروانه حفر و بهره برداري ندارد»

بنابراين چاههايي كه در مناطق ممنوعه و مطابق شرايط مذكور حفر و مورد بهره برداري قرار مي گيرند بايستي مجوز وزارت نيرو را كسب نمايند. بنابراين تبصره مذكور با موافقت وزارت نيرو را مجوز حفر دانسته و به عبارت ديگر در صورت عدم وجود مجوز چنين چاههايي نيز مشمول ماده 45 قانون خواهد بود.

تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي فصل دوم قانون توزيع عادلانه آب نيز مراحل اخذ مجوز براي چنين چاههايي را منوط به انجام تشريفات كميسيون نموده با اين تفاوت كه كميسيون در ساير چاهها پروانه حفر و بهره برداري (حسب مورد) صادر مي نمايد ولي در چنين چاههايي در صورت نداشتن منع قانوني صرفاً موافقت مي نمايد و نيازي به صدور پروانه نيست.

به نظرميرسدكه اين ماده شرايط سوء استفاده احتمالي رابراي بعضي ازبهره برداران محياساخته ومديريت آبهاي زيرزميني درمناطق عملاٌ لوث شده واختلافات حريمي وبحث تخصيص آب منابع تحت الارضي ومشكلات ناشي ازكنترل و… بوجودمي آيد

البته درپيشنهاداصلاحي كه توسط آب منطقه اي آذربايجان شرقي واردبيل به وزارت نيرومنعكس شده حذف ماده مرقوم درخواست شده است .

فصل اول : طرق برخورد با چاههاي غيرمجاز

1-    قانون

الف : قانون توزيع عادلانه آب

بند هـ ماده 45 قانون كه جنبه عمومي نيز دارد «يعني با گذشت شاكي هم پرونده مختومه نمي شود» اشاره به حفر يا بهره برداري نموده است. بنابراين حسب بند مذكور صرف حفر چاه مشمول مجازات شده و نيازي به بهره برداري نيست به عبارت ديگر همين كه جاهي بدون رعايت موارد مذكور حفر شد هر چند كه مورد بهره برداري قرار نگرفته يا هنوز به آب نرسيده مشمول بند مذكور مي گردد.

نظر به اينكه چنين تفسيري تالي فاسدي  هم به دنبال دارد لذا براي جلوگيري از اين امر بايستي به منظور مقنن از تصويب بند فوق پي برد.

از نظر مقنن هر نوع حفاري در عمق زمين حفر چاه تلقي و مشمول مجازات است ولي در همين حفر چاه بايستي قائل به تفكيك شده و منظور حافر را مورد بررسي قرار داده به نظر مي رسد اگر منظور حافر از حفر چاه براي دفع فاضلاب يا منظور ديگري غير از استحصال آب باشد قطعاً مشمول حفر چاه غيرمجاز نيست. زيرا مستفاد از عنوان قانون «قانون توزيع عادلانه آب» حفر چاه به منظور استحصال آب است پس اگر به هر منظوري غير از مورد فوق چاهي حفر شود مشمول بند مذكور نخواهد بود. البته ضابطه اي براي فهم منظور حافر وجود ندارد ولي بايستي طبق قراين و اوضاع احوال محل وقوع چاه .حكم قضيه را صادر كرد.

بندهاي 1 الي 3 ماده 24 آئين نــامه اجرايي فصل دوم قــانون تــوزيع عادلانه آب راهكارهاي جالبي براي حفاري هاي غيرمجاز و نيز بهره برداري هاي غيرمجاز پيش بيني كرده بود ولي طي راي شماره 179 مورخ 4/7/1379 هيات عمومي ديوان عدالت اداري بندهاي 2 و3 «مهمترين بندها» ابطال گرديدند خوشبختانه بند 1 ماده مذكور ابطال نشده و كماكان قابليت اجرايي دارد بند مذكور مقرر مي دارد «در مورد چاههايي كه بدون مجوز حفر و يا در حال حفاري مي باشند نسبت به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه اقدام خواهند نمود.»

بنابراين چاههايي كه بدون مجوز در حال حفر مي باشند يا حفاري شده و حتي بهره برداري از آنها نيز مي شود در صورتيكه داراي منصوبات بهره برداري نباشند بدون مراجعه به مقامات قضايي توسط ضابطين ماده 30 و عندالزوم با همكاري قواي انتظامي وفق ماده 31 قانون پر و مسلوب المنفعه خواهد شد. ولي در مورد چاههايي كه داراي منصوبات مي باشند (اعم از مجاز و غيرمجاز) يا بهره برداري غيرمجاز مي نمايند بايستي از طريق طرح دعوي در مراجع ذيصلاح اقدام نمود.

اعمال بند يك ماده مذكور مانع از اعمال تبصره يك ماده مرقوم نخواهد بود به عبارت ديگر امور مربوط مي تواند ضمن پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه غيرمجاز بدون منصوبات طرح دعوي كيفري وحقوقي «براي مطالبه هزينه ناشي از پر نمودن» نمود.

 

ب : قانون مجازات اسلامي

ماده 690 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/75 مقرر مي دارد «هركس به وسيله صحنه سازي از قبيل پي كني، ديواركشي، تغيير حدفاصل، امحاء مرز، كرت بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهيه آثار تصرف در اراضي مزروعي اعم از كشت شده يا درآيش زراعي، جنگلها و مراتع ملي شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبيعي و پاركهاي ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و كشت و صنعت و اراضي موات و باير و ساير اراضي و املاك متعلق به دولت يا شركتهاي وابسته به دولت يا شهرداريها يا اوقاف و همچنين اراضي و املاك و موقوفات و محبوسات اثلات باقيه كه براي مصارف عام المنفعه اختصاص يافته يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به منظور تصرف يا ذيحق معرفي كردن خود ياديگري مبادرت نمايد يا بدون اجازه سازمان حفاظت محيط زيست يا مراجع ذيصلاح ديگر مبادرت به عملياتي نمايد كه موجب تخريب محيط زيست و منابع طبيعي گردد يا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدواني يا ايجاد مزاحمت يا ممانعت از حق در موارد مذكور نمايد به مجازات يك ماه تا يك سال حبس محكوم مي شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق يا اعاده وضع به حال سابق نمايد.

تبصره 1- رسيدگي به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل مي آيد و مقام قضايي با تنظيم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عمليات متجاوز را تا صدور حكم قطعي خواهد داد.

در اين ماده براي مجازات حفر چاه و تصرف در منابع آبي يك ماه تا يكسال حبس در نظر گرفته شده همچنين دادگاه «حسب قسمت اخير ماده» موظف به صدور دستور اعاده به وضع سابق بوده و مطابق تبصره يك آن نيز صرف نظر از آنكه رسيدگي به چنين جرايمي خارج از نوبت مي باشد. دستور توقف عمليات اجرايي نيز توسط دادگاه تا رسيدگي و صدور حكم صادر خواهد شد.

 

فصل دوم : نحوه برخورد با بهره برداري غيرمجاز از چاههاي مجاز

موضوع اين فصل چاههايي هستند كه قانوناً بهره برداري از آنها منعي ندارد و اين چاهها شامل كليه چاههاي موضوع قانون اعم از شرب و بهداشت و صنعتي و كشاورزي و … مي شود.

 

بهره برداري غيرمجاز به سه نوع بهره برداري اطلاق مي شود:

1- چاه درمهلت يكساله پروانه حفرحفاري شده وبدون اخذپروانه ازآن بهره برداري مي گرددكه اين نوع تخلف استفاده غيرمجازازمنابع تحت الارضي است .

2-بهره برداري بيش از حد مجاز ولي براي همان مصرف است (در شرب و بهداشت بيش از 25 مترمكعب در شبانه روز و در ساير چاهها بيش از مقدار تعيين شده در پروانه صادره) در اين نوع تخلف فقط از سفره زيرزميني بيش از حد مجاز استفاده مي گردد.

3-بهره برداري تا حد مجاز مي باشد (حتي در مواردي كمتر از حد مجاز) ولي مورد مصرف تغيير يافته است. در اين نوع تخلف آب استحصالي براي مصرف مورد نظر كه پروانه براي آن صادر يا مجوز (موضوع ماده 5) براي آن موافقت شده است نمي رسد بلكه نوع مصرف فرق مي كند مثلاً پروانه براي گاوداري صادر شده دارنده از آب چاه براي كشاورزي يا بالعكس استفاده مي نمايد.

ماده 27 مقرر مي دارد «پروانه مصرف آب مختص به زمين و مواردي است كه براي آن صادر شده است مگر آنكه تصميم ديگري بوسيله دولت در منطقه اتخاذ شود.»

ماده 28 – مقرر مي دارد «هيچكس حق ندارد آبي را كه اجازه مصرف آن را دارد به مصرفي به جز آنچه در پروانه قيد شده برساند و همچنين حق انتقال پروانه صادره را به ديگري بدون اجازه وزارت نيرو نخواهد داشت مگر به تبع زمين و براي همان مصرف با اطلاع وزارت نيرو»

بنابراين با تعمق در موارد مذكور و با امعان نظر در ماده 45 هرسه مورد مشمول قسمت اخير بند 5 ماده مذكور يعني مبــــادرت به بهره برداري از منابع آب بـــدون رعايت مقررات قانون توزيع عادلانه آب «مواد 27 و 28»وماده 690 قانون مجازات اسلامي مي باشد.

26901807

حفر چاه

شرکت سپهرسرویس در زمینه ی حفر چاه  با بکارگیری مجهزترین تجهیزات و نیروهای متخصص  آماده ی خدمت رسانی به شما شهروندان در تهران و حومه می باشد.


قوانین حفرچاه و صدور پروانه ی حفاری


روش های حفر چاه


حفاری چاه فاضلاب


اصول ایمنی در حفرچاه


استانداردهای حفرچاه فاضلاب و توالت

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

چه افرادی صلاحیت حفاری چاه را دارند؟

این قوانین برای افرادی که می خواهند به شغل حفاری چاه فاضلاب و یا چاه آب مشغول شوند،می پردازد.

papricAdmin
تخلیه چاه | لوله بازکنی

تخلیه چاه /تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی09127101077

تخلیه چاه لوله بازکنی شبانه روزی    تخلیه چاه فاضلاب شبانه روزی تهران و حومه شرکت خدمات فنی سپهرسرویس

لوله بازکنی درسراسر تهران باانواع فنرودستگاه ژنراتور برقی وپمپ تراکم هوا به صورت شبانه روزی

 

تخلیه چاه بصورت مکانیزه 100%تضمینی درتهران حومه

 

تخلیه ولایروبی انواع سپتیک های لجن گیر وچربی گیرومنحول

 

لایروبی چاه+تراش کف چاه جهت باز نمودن چشمه های چاه توسط نیروی انسانی

 

تشخیص محل درب چاه فاضلاب درساختمان ها ومجتمع های مسکونی واداری تجاری که فاقد نقشه بوده یا قدیمی هستند.

 

حفر چاه نو کول گذاری میله چاه جهت جلو گیری از فرسایش وریزش دیواره چاه وطوقه چینی درب چاه فاضلاب  در تهران وحومه

لوله بازکنی وتخلیه چاه فوری شبانه روزی سپهرسرویس 09127101077

ghasemi
تخلیه چاه | لوله بازکنی

استانداردهای حفرچاه فاضلاب و توالت

رعایت نکات اجرایی چاه فاضلاب و توالت: برای حفاری چاه باید نکاتی را رعایت کرد که چاه بصورت کاملا مهندسی شده و اصولی حفر شود.حفرچاه،حفر چاه در تهران، حفر چاه فاضلاب در تهران،حفاری چاه تهران

papricAdmin
Call Now Button77 10 710 0912 تماس سریع